ADFERDSKODEKS – NORSK BRANSJEFORENING FOR ONLINESPILL – NBO

Her finner du en norsk versjon av “Code of conduct”, merk at det kan være nyanser i forbindelse med oversettelse og at det er den engelske versjonen som gjelder for medlemmene.

 1. Introduksjon

Denne adferdskodeksen er utarbeidet for å sikre et konsistent tilbud av online pengespill, og for å ivareta de potensielle risiki for kundene som er forbundet med pengespill. Samtidig skal den ivareta likeverdige betingelser mellom spilloperatører, ettersom medlemmene av NBO (The Trade Association) tilbyr sine tjenester på et internasjonalt marked, og til et internasjonalt publikum. Adferdskodeksen skal sikre at norske kunder garanteres et tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

For de fleste kunder er pengespill en underholdning og en fritidsaktivitet. Noen kunder utvikler imidlertid spilleproblemer. Spilloperatører har derfor et spesielt ansvar for å ta alle rimelige skritt for å minimere potensielle skadelige effekter av pengespill. Formålet med denne adferdskodeksen er å øke forbrukerbeskyttelsen, og å sikre at pengespill ikke gradvis går over fra underholdning til avhengighet.

Pengespill er en fritidsaktivitet for voksne. Adferdskodeksen skal også sikre at barn under 18 år ikke får tilgang til pengespillaktiviteter.

Medlemmer av bransjeforeningen (NBO) er enige om å overholde adferdskodeksen. Adferdskodeksen skal betraktes som en referanse og som et sett med minimumskrav for medlemmene. Individuelle medlemsbedrifter kan gå utover kravene i adferdskodeksen.

Adferdskodeksen kompletterer lovgivning som allerede gjelder for medlemsbedrifter i de respektive lisensieringsdommer.

 1. Ansvarlig spill

Pengespill skal leveres ansvarlig i et rammeverk som sikrer at det er rettferdig, trygt og sikkert for kunden, på tvers av de ulike spillformene og plattformene for distribusjon. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot å sikre beskyttelse av de som er sårbare. Til dette formål skal spilloperatørene ha retningslinjer og prosedyrer for å fremme ansvarlig spill.

Medlemsbedriftene skal ha en besluttsom tilnærming til tiltak som er vedtatt for å forhindre problematisk pengespill. De skal opprettholde prosedyrer for identifisering, gjenkjenning og tiltak som skal treffes med hensyn til problemspillere, blant annet ved bruk av overvåkingssystemer som analyserer individuell kundeadferd med det formål å identifisere problematisk pengespill, samt prosedyrer for kundeinteraksjon, spesielt hvor det er adferd som indikerer problematisk pengespill.

Medlemsbedriftene skal følge følgende tiltak:

 • Ingen mulighet for uregistrert deltakelse i pengespill
 • Skal vise følgende informasjon fremtredende på deres hjemmeside: Et symbol som indikerer at mindreårig pengespill ikke er tillatt, og en informasjon om ansvarlighet som sier at pengespill er skadelig dersom det ikke skjer kontrollert, og en informasjon om hvordan man kan få hjelp.
 • Skal ha og iverksette retningslinjer og prosedyrer for å hindre at mindreårige bruker pengespilltjenester, eller har en konto.
 • Skal ha kundeservicefunksjoner som tilbyr råd om ansvarlig pengespill som er lett tilgjengelig både online og via personlig kontakt, for å hjelpe kundene i alle saker knyttet til deltakelse i pengespilltilbudet.
 • Skal ha en leder spesielt dedikert til, og med god kunnskap om ansvarlig pengespill, med et overordnet ansvar for å overvåke tiltakene og forpliktelsene for å forhindre problematisk pengespill.
 • Ansatte som arbeider direkte med kunder skal regelmessig bli trent i ansvarlighet og rutiner og få en forståelse for hvordan man oppdager og identifiserer problematisk pengespill.
 • For å øke kundenes bevissthet om sin bruk av tid og penger, skal spilleselskapene gjøre følgende informasjon lett synlig og tilgjengelig for kundene: balansen på kundenes konto med relevant valuta, og mulighet for å få tilgang til sin spillhistorikk inkludert totale innskudd, uttak og gevinster.
 • For å ytterligere å bistå kundene skal spilleselskapene også gjøre kundeservicefunksjoner lett tilgjengelige; hjelpelinjer og veiledning for å kontakte organisasjoner som bistår med hensyn til spilleproblemer
 • Spilleselskaper som tilbyr repeterende sjansespill som spilles mot selskapet, og hvis utfall bestemmes av en tilfeldighet, må gi kunder muligheten til å få et varsel med bestemte intervaller i tid. Slike varsler skal gi kundene statistikk over hvor lang tid han har brukt til å spille så langt, og informasjon om gevinst og tap i løpet av denne perioden. Meldingene skal bekreftes av kunden, som i tillegg til å bekrefte meldingen, skal gis anledning til å stoppe eller fortsette å spille.
 • Kundene skal ha en mulighet til å foreta selvtest av sin spilleoppførsel og spillemønster.
 • Det skal være obligatorisk for spilleselskapene å gi kundene muligheten til enhver tid, og på en enkel og sikker måte, å kunne velge pauseperioder (avkjølingsperioder), og selvutestenging. Disse verktøyene skal være tilgjengelige via den enkelte kundes konto med innstillinger.
 • Kunder som er selvstendig pauset eller utestengt skal ikke motta direktekommunikasjon som e-post eller SMS fra spilloperatøren med en oppfordring til å gamble igjen. Slik kommunikasjon kan bare gjenopptas når en periode med selvutestenging er over.
 • Kunder skal tilbys og oppfordres til å sette grenser for innskudd.
 • Alle kontoer som tilhører kunder som innrømmer å være problemspillere, skal umiddelbart stenges av spilleselskapet.
 • Spilleselskapene skal ha informasjon om ansvarlig spill som skal være permanent og godt synlig på nettsiden og på alle distribusjonsplattformer der det er aktuelt, og ha en klar lenke og peker på kilder som gir mer detaljert informasjon, f.eks. nasjonale hjelpelinjer og andre behandlingsinstitusjoner som kan gi råd om problematisk pengespill.

Spilleselskapene må hele tiden vurdere virkningene av tiltak som er gjennomført og oppdatere rutinene tilsvarende. I tillegg vurderer NBO at det ville være nyttig å ha et sentralt nasjonalt verktøy for selvutestenging. Man innrømmer at dette er vanskelig for næringen å oppnå på egen hånd, blant annet på grunn av databeskyttelsesproblemer (personvern). NBO ønsker derfor å gå i dialog med Lotteritilsynet med sikte på å etablere et slikt sentralt nasjonalt verktøy for selvutestenging.

3 Markedsføring av pengespilltjenester

3.1 Generelle regler for markedsføring

Markedsføring er sentrale elementer i forfremmelsen av pengespilltjenester med sikte på å trekke de som ønsker å engasjere seg i pengespillaktiviteter, mot trygge og sosialt ansvarlige tilbud. Dette er en viktig forutsetning for å gjennomføre en omfattende kanaliseringspolitikk. I tillegg har markedsføring funksjonen som en informasjonskanal mellom operatører og kunder.

Bekymringer har blitt uttrykt at markedsføring for pengespilltjenester kan føre kunder til pengespill tilbud som kan medføre problematisk pengespill. For å øke samfunnsansvaret i utformingen av markedsføring for pengespilltjenester har Trade Association utarbeidet en kode med intensjon om å øke ansvaret for spilloperatørens markedsføring av spill. Dette skal gjennomføres ved å etablere rammer og verktøy for å øke forbrukerbeskyttelse og for å sikre at pengespill ikke går fra underholdning til avhengighet. Adferdskodeksen omfatter alle former for kommunikasjon eller aktivitet via TV, internett, sosiale medier og utskriftsmedier som fremmer pengespill eller merker, og angir følgende regler som medlemmer må overholde.

Markedsføringen av pengespilltjenester må:
• Vær sosialt ansvarlig, og legge særlig vekt på å beskytte barn, unge og sårbare personer mot skade eller utnyttelse.

 • Inkluder en “18+” eller “Minimumsalder 18” eller tilsvarende melding for deltakelse.
 • Ikke fremstille offisielle merkevareambassadører der de brukes, som at deres deltakelse i pengespill har bidratt til deres suksess.
 • Ikke formidle inntrykk av at å delta i pengespill vil gi en løsning på økonomiske problemer eller øke kundens sosiale aksept.
 • Ikke vis eller oppfordre til sosialt uansvarlig spilloppførsel som kan føre til økonomisk, sosial eller følelsesmessig skade.
 • Ikke gi inntrykk av at pengespill muliggjør en flukt fra personlige, profesjonelle eller pedagogiske problemer som ensomhet eller depresjon.
 • Ikke utnytte svakheter, troverdighet, manglende erfaring eller mangelfull kunnskap hos utsatte personer.
 • Ikke vise pengespill som noe som er uunnværlig eller har forrang i ens liv, f.eks. som er viktigere enn familie, venner eller faglige eller pedagogiske forpliktelser.
 • Ikke koble spill med forførelse, seksuell suksess eller forbedret attraktivitet.
 • Ikke fremstille som at ensomt pengespill er å foretrekke framfor sosiale spill.
 • Ikke utnytte kulturell tro på pengespill eller flaks
 • Presentere sjansen for å vinne på en korrekt og balansert måte som ikke skaper inntrykk av at sannsynligheten for å vinne er større enn den faktisk er
 • Ikke oppfordrer kundene til å jage sine tap ved å delta i nye spill.
 • Ikke vær urimelig påtrengende eller aggressiv. Ved å vurdere om markedsføring er urimelig påtrengende eller aggressiv, må man ta hensyn til form, bruk av lyd, animert innhold eller andre levende bilder og sammenheng ellers.
 • Ikke sende e-post eller SMS til aktive / registrerte kunder uten forhåndsgodkjenning. Kravet om forhåndsgodkjenning gjelder ikke for operative meldinger til kunder i henhold til kundeavtaler.
 • Ikke sende informasjon til personer som har pauset eller stoppet seg selv fra å delta i pengespill.

3.2 Info om ansvarlig pengespill

Det er god praksis å inkludere en passus om ansvarlig pengespill i all markedsføring der det er praktisk. En slik melding er et krav for alle pengespillreklamer på TV.En slik melding om ansvarlig spill er ment å oppmuntre den enkelte bruker til å være moderat og å være oppmerksom på omfanget av eget pengespill. Meldingen kan formuleres på mange måter, og enkelte formuleringer kan være underlagt opphavsrett. Noen eksempler på egnet ordlyd er “Spill forsiktig”, “Spill for gøy, ikke for å vinne”, “Ikke la spillet spille deg”, “Vinnere vet når de skal stoppe.” Siden det er mange former for markedsførings- og markedsføringskanaler, er det vanskelig å legge presise krav til hvordan en ansvarlig melding skal presenteres. Det bør imidlertid sikres at meldingen vises slik at mottakeren blir oppmerksom på den.

3.3 Tiltak for å hindre markedsføring av pengespilltjenester rettet mot mindreårige

Markedsføring av pengespilltjenester skal ikke rettes mot barn og unge under 18 i form av kommunikasjonsformat eller valg av medium. Videre skal ungdom under 18 år ikke brukes i reklame. I tillegg innebærer dette at logoer og / eller markedsføringsmeldinger for spilleselskaper ikke skal vises på varer som er rettet mot eller utformet for barn. Med tanke på at barn og unge under 18 først og fremst mottar markedsføringsmeldinger via nettet og sosiale medier i stedet for fra live-tv-sendinger, må spilloperatører benytte seg av passende dataverktøy og dataene de har tilgjengelig om sine kunder når de annonserer på nettet og på sosiale medier, for å unngå markedsføring for denne gruppen av individer. Når markedsføring på sosiale medier muliggjør screening for brukerens alder (f.eks. Twitter) eller aldersbegrenset innhold (for eksempel YouTube), må spilleselskapene benytte denne muligheten til å sikre at markedsføringsmateriale ikke vises for barn eller unge under 18 år.

 1. Tiltak for å motvirke kriminelle aktiviteter

Medlemsselskapene skal iverksette en policy for å håndtere mistanke om svindel, transaksjoner som kan ha sammenheng med hvitvasking av penger og kampfesting, eller andre kriminelle aktiviteter. Selskapet skal ha en leder spesielt dedikert til å iverksette tiltak for å motvirke slike aktiviteter. Alle ansatte skal gjøres oppmerksom på deres personlige ansvar med hensyn til å oppdage og rapportere mistenkelig oppførsel, og deres plikter til å rapportere dette til denne lederen.

 • Alle medlemmene i NBO er forpliktet til å utføre egnede kjenn-dine-kunde kontroller senest når kunden har gjort innskudd eller uttak tilsvarende 2.000 euro.
 • Alle medlemmer i NBO skal ved hjelp av en risikobasert tilnærming ha retningslinjer og rutiner for å gjennomføre en egnet kontroll om pengenes opphav og kilde til kontroll av økonomisk evne.
 1. Oppfølging og revisjon

Ordlyden i adferdskodeksen fokuserer på de vanligste formene for markedsføring, inkludert internett, sosiale og trykte medier og TV-reklame. Teknologisk utvikling gjør det mulig å utvikle nye markedsføringskanaler hele tiden. Når det er mulig, bør intensjonene og prinsippene i adferdskodeksen også tolkes som gjelder for nye medier og forbrukerrettede kanaler. Adferdskodeksen vil bli evaluert og revidert regelmessig – en gang i året som et minimum. Evalueringen og revisjonen vil bli gjennomført av NBO, om nødvendig i samarbeid med tredjeparter.

 

 1. Compliance

NBO vil etablere rutiner for å sikre overholdelse av adferdskodeksen og å håndtere saker og klager vedrørende brudd på bestemmelsene i adferdskodeksen.