En ny reguleringsmodell

NBO ønsker en ansvarlig og bærekraftig regulering av norsk spillpolitikk, der seriøse og ansvarlige aktører kan søke om løyve til å tilby pengespill. En reguleringsmodell vil innebære at man åpner for at flere spillselskap får adgang til det norske markedet, reguleres etter norske lover og regler, følger myndighetenes krav for å beskytte problemspillere og betaler skatt i Norge.

I praksis vil en reguleringsmodell si at online bingo, online casino, online sportsspill, virtuelle sportsspill og online poker vil bli omfattet av samme regulering og kunne søke om tillatelse  til å tilby pengespill i Norge, ved siden av Norsk Tipping og Rikstoto. I tillegg vil en reguleringsmodell innbefatte en avgift som selskapene må betale for å tilby spill i Norge.

Ansvarlig regulering – erfaringer fra våre naboland

Vi legger til grunn at en reguleringsmodell skal følge samme ansvarlighetsregime som i Sverige og Danmark. Det innebærer krav om bank-ID for å hindre at mindreårige spiller, at spillerne skal kunne sette taps- og innsats-grenser, aldersgrensen for å spille settes til 18 år, krav om at spillerne skal ha taps- og gevinsthistorikk lett tilgjengelig, og innføring av et register der spillere selv kan registrere seg etter behov. I tillegg kan det innføres mange andre strenge regulatoriske virkemidler som vil gi myndighetene bedre kontroll over hele markedet.

Når hele spillmarkedet blir omfattet av samme regulering, får norske myndigheter mulighet til å stille strenge krav til hvilke regler og vilkår som skal gjelde for alle aktører som markedsfører og tilbyr pengespill i Norge. Det vil gi norske myndigheter mer kontroll over markedet og dermed også markedsføringen. Erfaringer fra Sverige ved innføring av lisensregimet viser at en ny regulering har bidratt til økte inntekter til samfunnsnyttige forhold. En reguleringsmodell vil også gjøre arbeidet for å begrense problemspill lettere.

Spillepause

Da politikerne i Sverige innførte en lisensmodell, lanserte de samtidig ordningen «Spelpaus», etter inspirasjon fra en lignende ordning i Danmark. Dette er et nettsted som gir spillere anledning til å stenge seg selv ute fra alle spillselskapene som har lisens. Ordningen viser seg å være et effektivt tiltak som fungerer godt. Til nå har nær 60 000 svensker pauset eller blokkert seg selv fra spilling, og ordningen roses av den svenske regjeringen. En innføring av spillepause på tvers av aktørene vil kreve en felles lovgivning, og kan kun gjennomføres i en reguleringsmodell og er ikke mulig å innføre med dagens regulering. Slike effektive tiltak etterlyser vi fra norske myndigheter.

En rapport fra 2018 fra Menon Economics konkluderer med at en reguleringsmodell vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Menon peker på at grunnen til at en reguleringsmodell vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, er at store deler av omsetningen fra norske spillere vil forsvinne ut av landet dersom dagens enerettsmodell opprettholdes. Slik systemet er i dag, flyttes mer og mer av spillene ut av Norge og inntektsgrunnlaget til samfunnsnyttige formål er under sterkt press.

NBOs medlemmer er internasjonale spillselskaper. Mange av dem er også børsnoterte. Det er helt naturlig at selskapene er avhengige av forutsigbarhet og stabile rammevilkår. En reguleringsmodell vil gi forutsigbare regulatoriske rammer som alle aktørene må forholde seg til. En reguleringsmodell vil gjøre det enklere for norske myndigheter å stille krav til de internasjonale spillaktørene om skatt og åpenhet. Dagens modell skaper et uregulert marked på internett utenfor det regulerte og uten samme mulighet til å stille krav.

I Sverige har over 50 000 valgt å pause eller stoppe seg fra å delta i pengespill etter kun 12 måneder med ny regulering. Det er ikke slik at det har blitt 50 000 nye problemspillere i denne perioden, men man har funnet et verktøy til de som har fått spilleproblemer i den gamle modellen under monopolet. Man kan forvente at man vil få sammenlignbare tall i Norge og at dette vil gi en kommersiell nedside for alle spillselskaper.

Spillmarkedet er globalt. Verken spillerne eller spillproduktene følger landegrensene. Det er på tide at reguleringen tar hensyn til det. Derfor er det et stort behov for en bedre regulering og større ansvarliggjøring gjennom en ny spillpolitikk.

Mer om innføring av ny modell i Sverige

Sverige omregulerte spillmarkedet og innførte en lisensmodell fra 1. januar 2019. Etter litt over et år er erfaringene svært gode. De har oppnådd en svært høy oppslutning om modellen der over 85% av omsetningen nå er regulert av felles regler. Den nye reguleringen har i tillegg bidratt med 6,6 milliarder til den svenske staten i 2019.

Både Sverige og Danmark har valgt å regulere hele spillmarkedet, også de internasjonale aktørene. Menon Economics rapport fra 2018 viser at andelen av spillmarkedet under nasjonal kontroll i Danmark har økt kraftig etter at den nye reguleringen ble innført.

I Sverige, der de har innført en reguleringsmodell, er hele bransjen regulert bedre og mer effektivt enn Norge. Det innebærer at både de nasjonale og de internasjonale aktørene på internett blir omfattet av den statlige reguleringen. I Sverige har en strengere regulering av bransjen som gjør at utviklingen går i retning av færre problemspillere det siste året. Svenske myndigheter konkluderer selv (Statskontoret 2020) med at myndighetenes kontroll over spillmarkedet har økt etter at markedet ble omregulert. I tillegg foregår større andel av spill i Sverige hos spillaktører som har lisens, enn før markedet ble omregulert. På denne måten har lisensreguleringen gjort at myndighetene har fått nye og bedre verktøy i kampen for å begrense problemspill.

I Sverige fører Spelinspektionen tilsyn med selskapene som har lisens til å tilby pengespill. Et av verktøyene de har er myndighet til å bøtelegge selskapene som ikke overholder reglene. I tillegg til at det er lagt opp til en lisensavgift for å komme inn i lisensmodellen. Dette kan være et grep for å finansiere Lotteritilsynets arbeid i Norge.

I Sverige har bransjen gått sammen om å innføre flere spillestansmekanismer. I Sverige er ordningen «Spelpaus» hyppig brukt. Dette er et nettsted som gir spillere anledning til å sperre seg selv ute fra alle spillselskapene med lisens til å tilby spill. Dette er viktige og effektive tiltak for å begrense ulempene ved pengespill. At norske myndigheter ikke innfører lignende verktøy for å begrense spillproblemer, er svært problematisk