I denne rapporten utreder Rambøll mulige økonomiske konsekvenser ved en eventuell innføring av en lisensordning for pengespill for deler av pengespill- markedet i Norge. Utredningen har vært gjennomført i perioden ultimo sep- tember 2014 – primo januar 2015. Oppdraget har blitt løst av et skandinavisk team med prosjektmedarbeidere fra Rambølls kontorer i både Sverige, Dan- mark og Norge.

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ba4e735203e748d5bb1c48d3d4ba1de5/rapport_rmc-utredning_av_okonomiske_konsekvenser_av_en_mulig_lisensordning_for_pengespill.pdf